Tööandja bränding pole vaid värbamiskommunikatsioon, millega luua endale atraktiivne kuvand ning mille abil soovivad inimesed ettevõttesse tööle kandideerida, vaid tänaseks on employer branding üleüldise maine ning teadlikkuse kujundamine. Eesmärgiks on tänastele töötajatele kinnitada, et nad on väärtustatud, hinnatud ning vajalikud kui ka uute inimeste, spetsialistide ning talentide meelitamine ettevõttesse.

Tööandja bränding on protsess, milles osaleb nii personali-, turundus- kui kommunikatsiooniosakond koos loovagentuuriga ning tulemused mõjutavad lisaks välisele kommunikatsioonile ka organisatsiooni sisekommunikatsiooni ning selle tegevusi.

Ühest strateegiat ja meetodit tööandja brändingu loomisel pole, sest igal ettevõttel on oma hingamine, ettevõttesisene kultuur ning võimalused, mida oma töötajatele ning kogukonnale pakkuda. Sestap ei tööta tööandja brändingut välja agentuur üksi, vaid selles protsessis osalevad mitmed üksused ka ettevõtte poolt. Üldine muster, mille alusel tööandja brändingut välja töötatakse, koosneb järgmistest etappidest.

 

Kaardistamine

Milline on tööandja bränding täna ning kuidas tunnetatakse ettevõtet nii organisatsioonisiseselt kui ka väliselt – need küsimused annavad aimu lähtekohast ning tegelikust positsioonist.

Esimene samm on alati andmete kogumine nii tänastelt töötajatelt kui ka täpselt määratletud sihtgrupilt, kes on oodatud ning vajalikud töötajad. Selleks korraldab agentuur vajalikud töötoad ning andmetekogumisprotsessid.

Selles etapis kõrvutatakse saadud andmeid ka tööandja eesmärkidega – tulemus annab selge arusaama, millise teekonna peab väljatöötatav bränding ette võtma ning täpselt kelleni jõudma.

Lisaks analüüsitakse tänast nn kandideerimiskoridori ning teid, mille kaudu töölesoovijad teieni jõuavad – millised on peamised nõrkused ning tugevused

 

Sõnumid, väärtused ja loovlahendus

Milliste sõnumite, lubaduste ning väärtuspakkumistega saavutada tähelepanu ning eristuda infouputuses? Mis on tänases hetkes tegelikult relatiivne ning oluline? Millised väärtused kattuvad potentsiaalse talendi väärtusmaailmaga? Need küsimused laovad tööandja brändingule olulised vundamendi kivid. Tihti kuhjatakse töökuulutused ning värbamisteated üle elementaarsete punktidega, mida peetakse juba iseenesestmõistetavaks, kuid vähem tuuakse esile just ettevõtte töökultuuri, meeskonna kirjeldust ning inimlikke väärtusi, mille kaudu saab kandideerija aru, kas see ettevõte on koht, kuhu ta tahaks ja võiks kuuluda.

 

Materjalid

Tööandja brändingu tutvustamiseks ning ihaldatud kuvandi saavutamiseks töötatakse välja erinevad materjalid, mis kinnistavad ettevõtte väärtusi, missiooni, visiooni ning lubadusi. Alustades töökuulutustest, videotest ning reklaamidest kuni sotsiaalmeedialahenduste ning brändikandjateni.

 

Strateegia

Kui põhisõnumid, väärtused ning ideed on vastavalt eesmärkidele välja töötatud, tuleb paika panna konkreetne plaan, millega need sihtgruppideni viia. Olgu selleks nii tänased töötajad, otsitavad, kogukond kui üldsus. Strateegias pannakse täpselt paika tegevuskava, millega soovitud tulemusi saavutada. Selleks võivad olla nii traditsiooniline värbamiskampaania, mainekampaania, kommunikatsioonitegevused kitsamalt tudengite seas, sotsiaalmeediategevused kui spetsiifilisemad rätseplahendused.

 

Rakendamine ning tulemuste monitoorimine

Tööandja bränding on väärtuste, ideoloogia, identiteedi ning sõnumite kompleks, mis ei piirdu vaid töökuulutuste ning värbamiskampaaniaga, vaid mis muutub ettevõtte igapäevase kultuuri osaks.

Välja töötatud tööandja brändingu puhul tutvustatakse kogu lahendust nii ettevõttesiseselt kui lansseeritakse see väliskommunikatsiooni. Eesmärkide saavutamiseks monitooritakse pidevalt tulemusi ning kõrvutatakse andmeid alguspunkti positsiooniga.

Lisaks strateegilisele meediaplaneerimisele on tihti ka oluline, et reklaamikampaania paistaks silma ning leiaks avalikku tähelepanu. Selleks teeb meediatiim koostööd agentuuri teiste tiimidega, mille tulemusel töötatakse välja innovatiivsed ning silmatorkavad erilahendused, mida on võimalik planeerida kõikidesse meediakanalitesse.

Erilahendustena pakume sulle välja võimalusi, kuidas meediakanaleid enda kasuks nutikalt tööle panna ning töötame välja tehnilised lahendused, kuidas harjumuspärastest reklaamlahendustest erineda.

Erilahenduste tarvis võtame arvesse kliendi reklaamitava toote või teenuse eripära, analüüsime millises kanalis oleks võimalik erilahendust teostada. Peame läbirääkimised kanalitega, konsulteerime partneritega tehniliste võimaluste osas ning sobivuse korral tellime teostuse.

Lisaks sellele, et püüda suuremat tähelepanu, on erilahenduste puhul samuti oluline, et reklaam kõnetaks õiget sihtrühma. Selleks, et lahenduste lõpptulemused oleksid lahedad ja samas töötaksid ka tarbijale valitud kanalis, teeb meediatiim koostööd agentuuritiimiga, kes aitab välja mõelda erilahendusele agentuuripoolse sõnumi ja teostuse.

Hinnastus sõltub eelkõige detailidest. Iga lahendus on üldjuhul eri hinnastusega ning oleneb sellest, mis materjale ja milliseid pindu seal kasutame (näiteks kaubanduskeskuste eksponeerimispinnad, välimeedia plakatite väljaulatuvad osad jne).

Reklaamikampaania tulemuste efektiivseimaks mõõtevahendiks on selle kampaania järeluuring. Kampaania lõppedes on oluline teha kokkuvõte kampaania tegevustest ning ühendada see kliendipoolse tagasisidega eelnevalt kokku lepitud tulemuste ja eesmärkide kohta. Oluline on märkida üles, kuidas kampaania tegevused on mõjutanud ettevõtte ärilisi tulemusi. Meediatiimi poolt anname tagasisidet kampaania kokkuvõtte ning järeluuringu näol.

Uuringu tellimisel paneme paika küsimused, millele soovime vastuseid saada – selle käigus on võimalik kindlaks teha mitmeid olulisi fakte. Mõned näited:

Uuringu lõpliku tulemuste põhjal saame kliendile anda põhjaliku tagasiside, milline on olnud kampaania mõju ning millistes kanalites oli kõige parem märgatavus.

Uuringute hinnastus sõltub vastajate valimi (küsitlejate) suurusest, piirkonnast, küsimuste arvust jne.

Suhtleme regulaarselt kõigi meediakanalitega ning vahendame meediaostmist internetti, välimeediasse, raadiotesse, televisiooni, kinodesse, ühistransporti ja trükimeediasse.

Lisaks sellele, et teostame meediapindade ostmist kampaaniaid planeerides, võib alati meie poole pööruda ka kampaaniaväliste soovidega – millal iganes on soov osta reklaami mõnda kindlasse kanalisse.

Kuna omame pikaajalist kogemust ning kontakte kõikides meediakanalites, saame abiks olla sobivas kanalis lahenduse ostmisel ja seda parima hinnaga. Samuti anname nõu, millise kanali, eetriaja või leheküljenumbri kasuks lõplikult otsustada.

Vastavalt teie soovile analüüsime, kas antud reklaamikanal on õige teie reklaami avaldamiseks. Kui oleme leidnud sobiva, siis meediatiim peab teie eest läbirääkimised meediakanaliga soovitud perioodi, mahu ja hinnastuse osas.

Meediapindade ostmise hinnastus oleneb kanalite valikust, reklaamimahust, meediapinna suurusest jpm.

Meediastrateegia valmib turuolukorra ja konkurentide tegevuste analüüsimisel. Selle käigus koostame ettevõtte või planeeritava kampaania eesmärkidest lähtuvalt strateegilisee meedikampaania kava, kasutades uuringutest tulenevalt õigeid ja effektiiseid meediakanaleid.  Kampaaniaid teostame internetis, välimeedias, raadios, televisioonis, kinodes, ühistranspordis ja trükimeedias.

Strateegia väljatöötamine on üks olulisemaid etappe kampaania planeerimisel. Õigesti paika pandud strateegilised tegevused aitavad tagada selle, et oleme kampaania õnnetumiseks valinud õiged sihtühmad, piisava perioodi ehk ajakava ning õiged kanalid. Nende tegevustega tagame sulle, et turunduseelarves ei tehta üleliigseid kulutusi tegevustesse, mis oodatud tulemust tagasi ei too – kogu eelarve tuleb alati võimalikut efektiivselt planeerida.

Õigete tegevuste paika saamiseks on kõige olulisem koostöö kliendiga, kuna just sinult saame järgmiste sammude tegemiseks kõige vajalikuma ja väärtuslikuma info. Paneme koos paika eesmärgid ja tulemused, mida kampaanialt oodatakse ning eelarve, mis nende elluviimist peab toetama.

Kui need olulised punktid on paigas, monitoorib meeditiim konkurentide meediategevusi ning hetkel käivaid kampaaniad. Tellime vajalikuid uuringud, et kindlaks teha, milliseid meediume meie soovitud sihtrüm antud hetkel tarbib ning milliste tegevustega me neid kõige efektiivsemalt kõnetada saame.

Järgmisena teeme vastavalt uuringutelt saadud tulemustele meediakanalite valikud, paneme paika õige kampaania ajakava ning koostame sulle detailse ja argumenteeritud meediaplaani.

Meediastrateegia väljatöötamise hinnastus sõltub kampaania mahukusest – millises mahus on vaja tellida uuringud, kanalite valikud ehk meediapindade kogus ning kampaania pikkus.

Loovus on piiritu ja  kõigele põnevale, mida loovmeeskond La Ecwadoris välja töötab, on võimalik anda ka materiaalne kuju ja vorm.

Juba trükise väljatöötamisel on väga oluline teada, mida ja kuidas on üldse võimalik trükkida. Trükkimine on kui täppisteadus – meie pikaajaline kogemus ja koostöö erinavate trükikodadega aitab välja töötada parimad trükilahendused ning valida parimad ja usaldusväärseimad trükipartnerid.

Tänaseks on Eesti trükitööstus ja sealne turg paika loksunud. Iga trükikoda on leidnud oma nišši ja on kindlatele töödele spetsialiseerunud – olgu selleks siis eriformaadis trükiste trükkimine, lamineerimine või trükise erinevad köitmisviisid. On oluline teada, kus trükikojas on töö spetsiifikast lähtuvalt mõistlikum trükised toota ning mis kvaliteediga erinevad trükikojad teenust osutavad.

Olles kursis hindade ja erinevate trükikodade trükivõimalustega pakume oma klientidele juba töö algfaasis välja kõige ratsionaalsemad ja säästlikumad trükilahendused.

Pakume järgnevaid trükiteenuseid:

Kujundustöö hõlmab olamsolevate kujundusreeglite ja korporatiivse identiteedi alusel erinevate kujundustööde teostamist.

Kujundustöid teeme järgnevatele trükistele:

Kujundustööde teostamisel lähtume alati eesmärgist teostada töö võimalikult ajaefektiivselt. Kujundustööde teostamisel pakume esmalt abi kontseptsiooni väljatöötamisel. Kui kontseptsioon olemas, siis kujundame olemasoleva materjali koos fotode ja tekstidega. Vajadusel aitame fotode tegemise, tekstide koostamise ja keele korrektuuriga.

Kujundustööde maksumus sõltub kliendi poolt esitatud materjalide ettevalmistusest ning töö sagedusest. Igakuiste kliendilehtede kujundamisel, kus kindel layout on paigas, on kujunduse hinnad soodsamad kui sama mahuga ühekordsetel esindustrükistel.

Olenemata sellest, kas teie ettevõtte korporatiivne visuaalne identiteet on selgelt kujundusreeglitega määratletud või pole seda veel loodudki, aitame teil luua konkurentidest eristuva ja silmapaistva lahenduse. Olemasolev identiteet on raamistik, millest lähtudes ning mida aluseks võttes paneme paika teie iga-aastase aastaraamatu, esindustrükise või ernevaid teenuseid tuvustavate trükiste visuaalse kontseptsiooni.

Kõik trükised, mis ettevõte oma logoga produtseerib, panustavad ettevõtte kuvandi loomisse. Et trükised annaksid edasi just neid väärtusi ja emotsioone, mis sinu ettevõtte brändi strateegiaga määratletud, tuleb erilise tähelepanu jälgida, kuidas ja milliselt trükised on kujundatud. Kui trükiste ühtne kontseptsioon on paigas, on edasipidi trükiste kujundamise protsess lihtsam, sest reeglid, millest kujundaja peab lähtuma, on juba paika pandud. Nii säilib ettevõtte trükiste ühtne visuaalne keel ka siis, kui nende eest vastutavad inimesed peaksid vahetuma.

Esimeses etapis kuulame ära kliendi soovid ja ootused ning tutvume ettevõtte brändistrateegiaga. Sellest lähtuvalt pakume välja kolm erinevat kujunduslahenduse varianti, kus on näidatud, milline on fotode stilistika, milline trükise layout ja värvilahendus, pakume välja, millist paberit trükise tootmisel kasutada ning milliseid trükilahendusi valida.

Kavandite esitlemisel teile on võimalik katsuda ja tutvuda erinevate paberivariantide ja trükisel kasutatavate trükivõimalustega. Seejärel töötame kliendi poolt valitud kavandite alusel välja lõpliku lahenduse.

Trükise visuaalse kontseptsiooni loomise maksumus sõltub sellest, kas kontseptsiooni on vaja ainult ühekordsele trükisele (näiteks aastaraamat), ühele trükisetüübile (näiteks kliendileht) või hoopis ettevõtte kõikidele trükistele.

Meie aju töötleb visuaali 60 tuhat korda kiiremini kui tekste ning audiovisuaalsel teosel on mõju meid panna tundma erinevaid emotsioone, kuid tekstid annavad meile rohkem teadmisi. Iga päev vaadatakse ainuüksi Facebookis üle 4 miljardi video. Pildipostitused saavad 87% rohkem interaktsioone. Üle 90% informatsioonist saab inimene visuaali ja heli kaudu. Mõjuval klipil on võime panna vaatajaid tegutsema, samastuma sisuga, mõtisklema ning ostma.

Klipid võimaldavad kiiresti edasi anda nii hetkel päevakorras olevat sõnumit kui rullida vaataja ees lahti lugu, millega nägemis- ja kuulmismeelt köita. See pole ainult sõnum, vaid järgmine peatükk brändi kuvandis.

La Ecwador Studio produktsioonimeeskonna töö algab ideest ja strateegiast, mille tulemusena valmib nii stsenaarium, tootmisplaan kui ka nägemus efektiivseks leviks. Meie jaoks on oluline välja selgitada, mida klipiga tahetakse saavutada. Mida me soovime video, audioklipi või fotoga ellu kutsuda? Vastavalt sisendile paneme sõnumi audiovisuaalsesse keelde, valides hoolikalt erinevate instrumentide hulgast just sobivaima, millega oma klientides luua emotsionaalne side teie brändiga.

„Ära räägi klipis lihtsalt oma brändist või sõnumist – jutusta lugu sellest, millega liigutada inimest.“

– Kaire Russ

 

La Ecwador Studio on spetsialiseerunud reklaamklippide, sotsiaalmeediavideote, raadio- ning heliklippide, podcastide ja fotode loomisele. Inhouse foto- ja helistuudio võimaldavad kogu protsessi ressursisäästlikult ning kiiresti läbi viia ning koostöös reklaami- ja kommunikatsiooniekspertide ning creative korpusega valmivad mõjusad ja töötavad lahendused Sinu brändi eesmärkide täitmiseks.