Privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsuspoliitikas on välja toodud milliseid isikuandmeid La Ecwador teie kohta kogub, milleks neid kasutab ja kes omavad nendele ligipääsu. Palun leidke aega, et käesoleva privaatsuspoliitikaga põhjalikult tutvuda. Küsimuste korral kontakteeruge La Ecwador-iga.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Agentuur La Ecwador OÜ
Aadress: Vabaduse pst 60a, Tallinn 10917
Telefon: +372 671 1030
E-post: info@laecwador.ee
Koduleht: www.laecwador.ee

La Ecwador andmekaitsespetsialistiga on võimalik kontakteeruda e-posti teel kert@laecwador.ee.

Mõisted

Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada;

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, kes võib isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik ja teadlik tahteavaldus, millega andmesubjekt nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Milliseid isikuandmeid La Ecwador kogub ning milleks neid kasutatakse?

Küpsised

La Ecwador kasutab oma kodulehel www.laecwador.ee küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida www.laecwador.ee veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust.

La Ecwador-i kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Taolised küpsised aitavad meil suunata teile reklaami, mida võite kohata Facebook-is, Google-is, Instagram-is ja/või YouTube-is.

Veebilehe sirvimise statistika

Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta La Ecwador-i kodulehte külastades järgnev informatsioon: seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja versioon, külastatud lehed, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab La Ecwador automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Turundus

La Ecwador soovib oma klientide ja muude isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, viia asjakohaseid uudiseid La Ecwador-i agentuuri ja teenuste kohta, kutseid La Ecwador-i poolt korraldatavatele üritustele ning muud La Ecwador-iga seotud informatsiooni.

Juhul kui tegemist on füüsilise isikuga, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Juhul, kui te ei soovi enam turunduslikke teateid saada, siis saate end kirja lõpus oleva lingi abil listist eemaldada.

Kui La Ecwador saadab teile e-kirja, võib La Ecwador koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutasite, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutasite ning millised on nende tehnilised omadused.

Mõnikord hindame enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (nagu näiteks La Ecwador-i korraldatud üritustel osalemist). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. La Ecwador-il on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Juhul kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele Facebook-is, Google-is, Instagram-is ja/või Youtube-is reklaame. La Ecwador-il on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Päring

Juhul kui soovite La Ecwador-i kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi ning e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@laecwador.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Teenuse osutamine kliendile

Kui La Ecwador osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Oma klientide isikuandmeid töötleme peamiselt pakkumiste ja kliendilepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, ametipositsioonid ja kontaktandmed ning krediidiinfost saadud andmed ettevõtte kohta.

Loetletud isikuandmeid töötleme senikaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks La Ecwador-i töötajatele ka meie lepinguline raamatupidaja. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Kliendisuhte ajal ja 5 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil, kliendilepingute arhiveerimiseks ja/või potentsiaalseks pealemüügiks. La Ecwador-il on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks, klientidega seotud dokumentide säilitamiseks ning praeguste ja endiste klientidega ärialase suhte säilitamiseks.

Kui oleme teie ettevõttele loonud veebilehe ja andnud teile ligipääsu selle veebilehe haldustarkvarale, siis jälgime teie sisselogimise asukohta haldustarkvarasse turvalisuse kaalutlusel 5 aastat alates ligipääsu andmisest haldustarkvarale. La Ecwador kogub selliseid isikuandmeid seetõttu, et La Ecwador-il on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f) tagada oma klientide veebilehe turvalisus.

Õigused

  • Õigus saada teavet isikuandmete ulatuse ja kasutamise kohta;
  • Õigus isikuandmete parandamisele;
  • Õigus isikuandmete ülekandmisele;
  • Õigus isikuandmete kustutamisele;
  • Õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
  • Õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust La Ecwador-i vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

La Ecwador andmekaitsespetsialistiga on võimalik kontakteeruda e-posti teel kert@laecwador.ee.