Leping

  1. Lepingu objekt ja Töö teostamise tähtaeg

1.1.      Tellija tellib ja Agentuur teostab Lepingu tingimuste kohaselt töö. Tööks loetakse eelneva kokkulepe aluselt Tellija poolt Agentuuri käest tellitud tööd.

1.2.      Agentuur teostab Töö pakkumises kokkulepitud ajavahemikul.

  1. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

2.1.      Agentuur teavitab Töö valmimisest Tellijat.

2.2.      Tellija kohustub Töö üle vaatama ja vastu võtma kahe tööpäeva jooksul pärast seda, kui Agentuur on Tellijat Töö valmimisest teavitanud.

2.3.      Töö üleandmiseks piisab ükskõik milline kirjalikku taasesistamist võimaldav vorm.

2.4.      Pooled on kokku leppinud, et olenemata Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, loetakse Töö Tellijale üleantuks ja Tellija poolt vastuvõetuks ka juhul, kui Töö tulemusena valminud ese on Tellijale faktiliselt üle antud ja Tellija on asunud seda kasutama.

2.5.      Eelnevast sõltumata loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks, kui Tellija alusetult ei võta valminud Tööd vastu ja ei tee seda ka pärast Agentuuri poolt määratud mõistlikku tähtaega.

2.6.      Poolte kokkuleppel võib Agentuur Töö Tellijale üle anda osade kaupa.

  1. Tasu

3.1.      Tellija maksab Agentuurile Töö teostamise eest eelnevalt kokkulepitud tasu (edaspidi Tasu), millele lisandub seaduses sätestatud käibemaks. Agentuuril on õigus nõuda Tellijalt Tasu maksmist alates Töö vastuvõtmisest Tellija poolt.

3.2.      Tasu suurus tuleneb agentuuri hinnakirjast ja esitatud hinnapakkumisest.

3.3.      Tellija maksab Agentuurile Tasu vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvetele.

3.4.       Klient tasub temale osutatud Teenuste eest Agentuurile vastavalt Teenuste osutamise ajal kehtivatele Agentuuri hinnakirjas toodud hindadele, millele lisandub käibemaks, välja arvatud juhul, kui konkreetses Lähteülesandes on kokku lepitud teistsuguses tasustamise viisis.

3.5.       Agentuuri hinnakirjas toodud tunnitasu määrad on diferentseeritud lähtudes Agentuuri töötajate tööülesanne sisust ja iseloomust. Tasumisele kuulub kogu Agentuuri töötajate poolt Kliendi ülesandele kulutatud aeg, sh sõiduaeg nii linnas kui linnast väljas, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Agentuuri hinnakirjas nimetamata Teenuste eest tasub Klient vastavalt Lähteülesandes kokkulepitule.

3.6.       Agentuuril on õigus nõuda Kliendilt ettemaksu. Ettemaksu tasumine ja selle suurus lepitakse kokku Lähteülesandes.

3.7.       Arve tasumise tähtaeg on 14 päeva arvates Agentuuri poolt arve väljastamisest. Klient tasub talle esitatavad arved arvetel näidatud Agentuuri pangakontole. Maksed loetakse teostatuks maksete Agentuuri pangakontole laekumisega. Klient kannab kõik arvete tasumisega seotud kulud.

3.8.       Arve tasumisega viivitamisel on Agentuuril õigus nõuda Kliendilt viivist summas 0,1% (null koma üks protsenti) õigeaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Samuti on Agentuuril arve tasumisega viivitamise korral kuni arve täies ulatuses tasumiseni õigus peatada Teenuste osutamine ja pidada kinni Teenuste osutamise raames koostatud materjale. Arve mitte tasumise korral on Agentuuril õigus Leping lõpetada. Samuti on Agentuuril õigus arve tähtaegselt mittetasumise korral kasutada ka kõiki muid seaduses ettenähtud õiguskaitsevahendeid.

  1. Poolte õigused ja kohustused

4.1.      Agentuur on kohustatud Teostama Töö vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Tellija juhistele;

4.1.2.  Järgima Töö teostamisel ja korraldamisel Tellija mõistlikke huve ja eesmärke ning kõiki Tellija poolt antud seaduslikke juhiseid;

     4.2.  Agentuuril on õigus:

4.2.1 Nõuda Tellijalt juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;

peatada Töö teostamine, kui Agentuur on nõudnud Tellijalt juhiseid ja Tellija ei ole mõjuva põhjuseta neid mõistliku aja jooksul andnud;

saada Töö teostamise eest tasu vastavalt Lepingule.

     4.3. Tellija kohustub:

4.3.1.    Andma Agentuurile viivitamata juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;

andma viivitamata Agentuurile üle kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed;

hankima ja andma Agentuurile üle kõik Töö teostamiseks vajalikud materjalid, kui materjalide hankimine kuulub Tellija töövõttu;

4.3.2.    Töö valmimisel Töö üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Agentuur on Tellijat Töö valmimisest teavitanud;

maksma Agentuurile valminud Töö eest tasu vastavalt Lepingule;

4.3.3.     Teavitama Agentuuri koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Tellijapoolsete Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Agentuuril mõistlik huvi;

4.3.4.     Töös avastatud puudusest teavitamisel kirjeldama avastatud puudust võimalikult täpselt.

  1. Tellija vastutus ülesande täitmisest tulenevate tagajärgede eest

5.1.     Tellija kinnitab Agentuurile, et tema poolt Agentuurile kirjalikult esitatud informatsioon esimese ettevõtte ning Toodete kohta on õige. Tellija poolt esitatud ebaõigest informatsioonist tulenevate kahjude eest Agentuur ei vastuta.

5.2.     Agentuur teostab tellitud Reklaamiteenused vastavalt Tellija ülesandepüstitusele ja tellimusele.

5.3.     Kui Tellija soovib juba kinnitatud kavandites Agentuuri poolt esitatud lahendusi/kujundusi oluliselt muuta, mis toob kaasa Agentuuripoolse väljumise esialgse ja kinnitatud eelarve piiridest, esitatakse Tellijale lisaeelarve lisandunud töö(de) kohta ning tehakse ajakavas vastavad muudatused.

5.4.     Tellija kohustub Agentuurile esitama kõik tekkinud pretensioonid kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul pärast teenuse teostamist. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  1. Intellektuaalse omandi õigused

6.1.     Pooled on kokku leppinud, et kõik Agentuuri (sh tema töötajate ning muude lepingupartnerite) poolt käesoleva Lepingu alusel Teenuste osutamise käigus Tellijale, Tellija jaoks või Tellija huvides loodud teoste ja muude resultaatidega seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad alates nende loomise hetkest Agentuurile või tema vastavatele lepingupartneritele. Seejuures intellektuaalne omand tähistab siinkohal mis tahes intellektuaalse omandi õigusi, sh autoriõigusi, kaubamärki, tööstusdisainilahendust, kasulikku mudelit, domeeninime, autoriõigusega seonduvaid õigusi ning kõiki teisi sarnaseid või eelnevaga seonduvaid intellektuaalse omandi õigusi.

6.2.     Mõjutamata punktis 6.1 toodud üldreegli kehtivust on Pooled Agentuuri (sh tema töötajate ja muude lepingupartnerite) poolt käesoleva Lepingu alusel Teenuste osutamise käigus loodud autoriõigusega kaitstud teoste (autoriõiguse seaduse tähenduses, edaspidi Teosed) osas kokku leppinud järgnevas autoriõiguste kuuluvuse ja kasutamise regulatsioonis:

6.3.     Kõik Teostega seotud autori varalised õigused kuuluvad alates Teoste loomise hetkest Agentuurile.

6.4.     Pooled lepivad kokku, et tingimusel, et Tellija on Lepingu alusel osutatud Teenuste eest

Agentuurile nõuetekohaselt tasunud, siis annab Agentuur käesoleva Lepingu alusel loodud

Teoste osas Tellijale tähtajalise litsentsi autori varalise õiguse teostamiseks alltoodud mahus ja üksnes vastavalt alltoodud tingimustele:

6.5.     Iga Teose kasutamise tähtaeg on üks (1) aasta alates iga Teose Tellijale üleandmisest;

6.6.     Tellija saab õiguse Teost kasutada üksnes Lähteülesandes kokku lepitud eesmärgil (sõltuvalt Lähteülesandest – kas õiguse tellitud reklaamlahendusi üldsusele näidata (eksponeerida), tellitud veebilahendusi üldsusele veebis kättesaadavaks teha, tellitud trükilahendusi kokkulepitud viisil reprodutseerida ja neid kokkulepitud viisil levitada, jne);

6.7.     Tellija saab õiguse Teost kasutada üksnes Eesti Vabariigis, kui ei ole eraldi kokku lepitud Teose kasutamises ka muudes piirkondades;

6.8.     Tellijal on õigus Teost eeltoodu kohaselt kasutada vaid oma majandustegevuse vajadusteks; Teose kasutamise õiguse, nii tasuta kui ka tasu eest, kolmandatele isikutele üleandmine (sh all-litsentsimine) ei ole lubatud;

6.9.     Tellijal on õigus Teost kasutada vaid Lähteülesandes kokku lepitud meedias (nt välimeedias kasutamiseks tellitud Teost ainult välimeedias, trükimeedias kasutamiseks tellitud Teost trükimeedias, televisioonis kasutamiseks tellitud Teost vaid televisioonis jne);

6.10.    Kui Lähteülesandes ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti, ei anna käesolevaga antav litsents Tellijale ühtegi eelnimetamata õigust, mh ei anta Kliendile õigust Teose tõlkimiseks, töötlemiseks, muutmiseks, rentimiseks, laenutamiseks, edasi litsentseerimiseks jne;

6.11.     Tasu alapunktides (a) kuni (f) nimetatud tingimustel antud litsentsi eest sisaldub vastava Teose loomiseks osutatud Teenuste eest Agentuurile makstud tasus;

Kliendil on õigus taotleda alapunktis (a) toodud litsentsi kehtivustähtaja pikendamist.

6.12.     Pooled on kokku leppinud, et litsentsi tähtaja pikendamise eelduseks on Agentuurile täiendava litsentsitasu maksmine summas 20% (kakskümmend protsenti) vastava Teose loomiseks osutatud Teenuste eest makstud Agentuuri teenustasust iga järgneva kalendriaasta eest, mil litsents täiendavalt kehtib. Tellija esitab Agentuurile taotluse litsentsi pikendamiseks ning Agentuur esitab Tellijale vastava täiendava litsentsitasu arve. Litsents pikeneb üksnes eeldusel, et eelnimetatud täiendav litsentsitasu on nõuetekohaselt tasutud;

6.13.     Pooled on kokku leppinud, et ühe toote või teenuse turunduskontseptsiooni raames loodud Teosed moodustavad terviku ning nende osadeks jaotamine ning erinevate Teoste või nende osade eraldi kasutamine võib toimuda vaid Poolte vahel vastava eraldi kirjaliku kokkuleppe sõlmimisel.

6.14.     Juhul, kui Tellija soovib kasutada Teost muul kui Lähteülesandes kokku lepitud kasutusviisil (alapunkt (b)), sh mujal kui kokku lepitud meedias (alapunkt (e)), või muuta või täiendada Teost  või teostada muid Lepingus nimetamata õigusi, siis saab see toimuda üksnes Poolte vastastikkusel kirjalikul kokkuleppel, milline kokkulepe sisaldab vastavate täiendavate õiguste saamise eest Agentuurile täiendava litsentsitasu maksmise tingimusi.

6.15.     Tellija poolt autori isiklike õiguste, mis autoriõiguse seaduse kohaselt kuuluvad Teoste autoritele (Agentuuri töötajatele), teostamine saab toimuda üksnes Agentuuri kirjalikul nõusolekul. See tähendab, et käesoleva Lepingu alusel on Pooled omavahel kokku leppinud, et mistahes kokkulepete sõlmimine Tellija ja autori isiklike õiguste omaja vahel Tellija poolt autori isiklike õiguste teostamiseks eeldab ka Agentuuri eelnevat kirjalikku nõusolekut ning sellise nõusoleku puudumine loetakse käesoleva Lepingu oluliseks rikkumiseks, mille puhul on Agentuuril õigus nõuda leppetrahvi tasumist summas, mis on võrdne 100%-ga (saja protsendiga) vastava Teose loomiseks osutatud Teenuste eest makstud Agentuuri teenustasuga, samuti on Agentuuril õigus nõuda eeltoodud leppetrahvi ületava kahju hüvitamist.

  1. Konfidentsiaalsus

7.1.     Pooled kohustuvad nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka kolm (3) kalendrikuud pärast Lepingu lõppemist hoidma konfidentsiaalsena Lepingu täitmise käigus saadud või loodud teist Poolt puudutavat konfidentsiaalset infot ja mitte avaldama seda ilma teise Poole nõusolekuta kolmandatele isikutele ega avalikkusele, samuti mitte kasutama seda muul eesmärgil, kui üksnes Lepingu täitmiseks. Konfidentsiaalseks informatsiooniks on Tellija poolt Teenuse osutamiseks Agentuurile edastatud Tellija majandus- ja äritegevuse ning organisatsiooniga seonduv informatsioon, mida tavaliselt peetakse ärisaladuseks ning mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu võib mõistlikult eeldada Tellija huvi, aga ka Agentuuri poolt Tellija jaoks teostatud uuringud, nende tulemused ja analüüsid. Käesolev Leping ja selle tingimused on samuti konfidentsiaalsed.

7.2.     Konfidentsiaalsuskohustus ei hõlma infot, mille avaldamine on Teenuste osutamisel vajalik. Samuti ei piira konfidentsiaalsuskohustus Poole õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mille avaldamine on nõutud õigusaktidega, samuti õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni krediidi- ja finantseerimisasutustele, audiitoritele, advokaatidele ja muudele professionaalsetele konsultantidele, kellele konfidentsiaalsuskohustus samuti kehtib.

7.3.     Samuti on Pooled kokku leppinud, et Agentuuril on õigus avaldada kolmandatele isikutele Tellija Agentuuri kliendiks olemise fakti, samuti osutatavate Teenuste üldist olemust, kui Tellija ei ole Lähteülesandes seda õigust piiranud. Käesolevaga  antud õiguste teostamisel on Agentuuril õigus kasutada Tellija kaubamärki või logo.

  1. Vaidluste lahendamise kord

8.1.     Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

  1. Lepingu jõustumine

Leping jõustub tööülesande tellimisega Agentuurilt.